Υπηρεσίες

Υπηρεσίες - παροχές

Οι υπηρεσίες – παροχές που παρέχονται από τον Παιδικό Πλανήτη κατά την φοίτηση ενός παιδιού αναφέρονται και αναλύονται παρακάτω.

Σύμβαση με τράπεζες
Ιατρική παρακολούθηση
Συνεργασία με λογοθεραπεύτρια
Συναντήσεις γονέων
Σχολές γονέων
Γεύματα
Μεταφορά
Κάλυψη
ΕΣΠΑ